Accept cookies

Our website uses cookies. If you do not accept cookies, please change your browser settings. You can find more information on cookies in the Privacy Policy.

By clicking the "I accept" button or by using our site without changing your browser settings, you accept the use of cookies.

Privacy Policy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest ACT Cielarska, Zioło Sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyskiej 2/10, 30-015 Kraków.
 2. O jakich danych osobowych mowa?
  Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.
  Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
  a) w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu
  do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.
  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby,
  której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez ACT Cielarska, Zioło Sp.j. działalnością  gospodarczą
  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?
  Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

  a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z ACT Cielarska, Zioło Sp.j. przy realizacji usług;

  b) dostawcom usług zaopatrującym ACT Cielarska, Zioło Sp.j. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez ACT Cielarska, Zioło Sp.j.oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

  c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ACT Cielarska, Zioło Sp.j. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

  – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  – pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie ACT Cielarska, Zioło Sp.j. dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
 5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?
  Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy z ACT Cielarska, Zioło Sp.j. oraz ze stron internetowych
 6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
  Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

  a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

  -dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  -wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  -statystycznych i archiwizacyjnych,
  -nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

  b) w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

  po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte.
 7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
  Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

  a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do ACT Cielarska, Zioło Sp.j.;

  b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:
  -z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług ACT Cielarska, Zioło Sp.j.drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,
  -uczestnictwa w konkursach,
  -udziału w ankietach.
 8. Jakie mają Państwo prawa?
  W związku z przetwarzaniem przez ACT Cielarska, Zioło Sp.j. Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: agata.ziolo@4professionals.pl